سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا جراح پور – گروه باغبانی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
عنایت اله تفضیلی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، شیراز، ایران، رییس مرکز تحقیقات دانشگ
عبدالحسین ابوطالبی – گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی بر همکنش تیمارهای مختلف سالیسیلیک اسید و شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و ۷۵ میلی مول در لیتر) ،۵۰ ،۲۵ . فیزیولوژیکی گل همیشه بهار صورت گرفت. در این پژوهش تیمارهای شوری در چهار سطح ( ۰ ۳ میلی مولار) به صورت محلول پاشی برگی ،۲ ،۱ ، به کار گرفته شد. همچنین تیمارهای سالیسیلیک اسید در چهار سطح ( ۰ صورت گرفت. صفت های اندازه گیری شده ارتفاع گیاه، وزن تر شاخساره، وزن خشک شاخساره، سطح برگ، میزان سدیم، میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم بود. نتایج نشان داد که غلظت ۲ میلی مولار سالیسیلیک اسید سبب افزایش سطح برگ، وزن تر شاخساره، وزن خشک شاخساره، ارتفاع گیاه گردید. بیشترین کاهش شاخص های رشد در تیمار شوری ۷۵ میلی مولار در لیتر مشاهده شد. بهترین تیمار الیسیلیک اسید در بررسی برهمکنش تیمارهای مختلف سالیسیلیک اسید و شوری بر ویژگی های همیشه بهار تیمار ۲ میلی مولار بود.