سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد فسا
طاهره اوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد فسا
محمدرحیم اوجی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی برهمکنش ارقام مختلف کلزا و میزانهای مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه کلزا،پژوهشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ -۹۰در منطقه باجگاه انجام گردید.تیمارهای مورد بررسی شامل ۵ رقم کلزا)اپرا،لیکورد،زرفام،طلایه و هایولا (و ۴ میزان کود ۱۸ ۳۶۰،۲۷۰ ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار(بود.نتایج نشان داد که اثر رقم و کود بر میزان ارتفاع ساقه معنی دار نبوده اما اثر متقابل بین آنها بر ارتفاع ساقه در سطح % ۱ معنی دار شده است.اثرکود و رقم بر وزن خشک معنی دار نشده اما اثر متقابل بین آنها بر وزن خشک در سطح % ۱ معنی دار شده است.پاسخ رقم لیکورد و هایولا به سطوح کودی متفاوت یکسان بود بنابراین افزایش سطح کودی تأثیری بر افزایش وزن خشک نداشت .بیشترین وزن خشک را رقم اپرا و زرفام و سپس رقم طلایه نشان دادند .پاسخ رقم اپرا و هایولا به سطوح کودی متفاوت یکسان بود لذا افزایش سطوح کودی تأثیری بر افزایش ارتفاع ساقه نداشت.بیشترین ارتفاع ساقه در رقم لیکورد و زرفام و سپس در رقم طلایه مشاهده گردید