سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین بوربور – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعل
محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا

چکیده:

در بسیاری نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران شوری خاک یکی از عوامل مهم در کاهش تولید محصولات کشاورزی است. شوری خاک باعث کاهش میزان جوانه زنی بذر می گردد که می تواند تحت تاثیر افزایش پتانسیل اسمزی و کاهش جذب آب به وسیله بذور یا در نتیجه اثرات سمیت یونهای سدیم و کلر در زمان جوانه زنی بذر باشد. تحقیقی به منظور بر جوانه زنی آن ها در شرایط تنش شوری صورت (KNO مطالعه ی تاثیر پرایمینگ بذور آفتابگردان با نیترات پتاسیم ( ۳ پذیرفت.محل انجام آزمایش دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پرایمینگ بذر و سطوح شوری به ترتیب در دو و هفت سطح به صورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. سطوح ،-۲ ، و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و سطوح شوری شامل ۰ KNO تیماردهی شامل شاهد و تیمار بذر به مدت ۲ ساعت در ۳ اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش مولفه های (NaCl) -10 و ۱۲ – بار بود که با استفاده از کلرید سدیم ،-۸ ،-۶ ،-۴ جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه کاهش یافت. ولی، میزان این کاهش برای بذرهای تیمار شده کمتر بود. در کلیه سطوح شوری بذرهای تیمار شده نسبت به شاهد دارای عملکرد بهتری از لحاظ صفات مورد بررسی بودند، به نحویکه این مقدار در شدیدترین سطح تنش، برای بذور تیمار شده در درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب حدود ۷۵ و ۳۵ درصد بیش از بذور غیر تیمار شده بود. همچنین، درصد جوانه زنی در بذر های تیمار شده بیشتر از شاهد بود که درصد افزایش آن باعث بهبود مولفه KNO در سطوح بالاتر شوری بیشتر بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پرایمینگ بذور آفتابگردان با ۳ های جوانه زنی در شرایط تنش شوری گردید و می تواند مقاومت گیاه آفتابگردان را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش دهد.