سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عبدالرسول ذاکری – عضوهیئت علمی و رئیس گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
منصوره کاکاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی

چکیده:

اثرفلزات سنگین از جمله فلز آلومینیوم روی محتویات کلروفیل و تولید پرولین آن هم بعد از جوانه زنی گیاه گندم در پتری و سپس Iia,b انتقال به محیط هوگلند و رشد در این محلول غذایی که تحت تاثیر غلظت های متفاوت فلزآلومینیوم بودند گیاهان شاهد و گیاهان تحت تنش فلز سنگین آلومینیم بعد از ۷ روز رشد درمحلول هوگلند و قرارگرفتن تحت تاثیر تنش آلومینیوم مورد بررسی قرارگرفتند محتویات کل برگ و تولید پرولین ریشه و اندام هوایی ۷روزه سنجش شدند این سنجش با غلظت های متفاوت آلومینیوم صورت گرفت و a,b کلروفیل برگ و طول موج ۵۲۰b و ۶۶۳نانومتر برای کلروفیل a سپس با دستگاه اسپکتروفتومتری درطول موج های ۶۴۵ نانومتر برای کلروفیل با افزایش غلظت های متفاوت آلومینیوم کاهش یافت a,bII برای پرولین ریشه و اندام هوایی اندازه گیری انجام شد کل محتویات کلروفیل که بالاترین کاهش درغلظت ۲۰ میلی مول الومینیوم حاصل شد و مقدار پرولین کل بخش هوایی گیاه در ریشه و اندام هوایی افزایش یافت که بیشترین تولید آن در غلظت ۲۰ میلی مول بدست آمد.