مقاله برگزاری کلاس با کمک سیستم پاسخ و تاثیر آن در جلب مشارکت فراگیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: برگزاری کلاس با کمک سیستم پاسخ و تاثیر آن در جلب مشارکت فراگیران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم پاسخ کلاس
مقاله مشارکت
مقاله فراگیران
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: ایجاد زمینه مناسب برای اظهار نظر و پاسخگویی به پرسش ها در درک بهتر مطالب و رفع برداشت های غلط از برخی مفاهیم درس موثر است و هم زمان امکان ارزیابی وضعیت فراگیران را فراهم می نماید. سیستم پاسخ کلاس امکان برقراری ارتباط با استاد را در هر لحظه و برای هر یک از فراگیران به شکل سریع و یکسان فراهم می نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری سیستم پاسخ کلاس بر مشارکت فعال فراگیران انجام شد.
روش بررسی: ۵۰ دانشجوی سال دوم پزشکی به شکل تصادفی به دو گروه ۲۵ نفری تقسیم شدند. مشارکت فعال بر اساس درصد پاسخگویی به پرسش های کلاسی تعیین شد. کلاس ها برای گروه اول با سیستم پاسخ کلاس و برای گروه دوم بدون آن برگزار گردید. دو کلاس از نظر شرایط قابل کنترل در ۴ نوبت متوالی یکسان سازی شدند. در هر جلسه ۵ پرسش مطرح گردید. درصد افراد پاسخگو در دو گروه برای هر جلسه و در کل جلسات تعیین و از گروه اول نظر سنجی نیز شد. دو گروه با آزمون t مستقل مقایسه شدند.
یافته ها: معدل گروه اول ۱۵٫۸۶±۱٫۲۲ و در گروه دوم ۱۵٫۹۰±۱٫۳۴ و فاقد اختلاف بود (P=0.93). درصد پاسخگویی به ۲۰ پرسش مطرح شده در کل جلسات برای گروه اول و دوم به ترتیب ۹۹٫۵ و ۲۳٫۴ درصد بود (P<0.0001) در نظرسنجی ۸۰ درصد فراگیران با کاربرد سیستم پاسخ کلاس و ویژگی های آن موافق بودند.
نتیجه گیری: به کارگیری سیستم پاسخ در جلب مشارکت فراگیران موثر و از طرف آنان مورد استقبال بود.