سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا علیاری – عصو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

مدلهای سه بعدی ، پیچیده ترین مدلهای اساسی ژئوالکتریکی هستند . در این مدلها مقاومت الکتریکی و خصوصیات میدان الکتریکی به طور مشخص در سه جهت تغییر می یابد . شناسایی نابهنجاریهای سه بعدی از مهمترین چالشهای ژئوفیزیکی در مطالعات مهندسی محسوب میگردند. در مقاله حاضر روش گرادیان در برگردان۱Dداده هایVES جهت شناسایی حفرات زیرزمینی در دشت مرکزی همدان مورد بحث قرار می گیرد شناسایی حفرات زیرزمینی پیچید هترین چالشهای مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاههای سازه های سنگین ، به خصوص در نواحی کارستیک ، محسوب می شوند . توزیع غیر قابل پیش بینی این حفرات در زیر زمین امکان شناسایی آنها را در بررسی های محلی مربوط به یک سایت خاص با پیچیدگی های خاص خود همراه می سازد . مطالعات ژئوالکتریکی شناسایی چنین حفراتی نیازمند استفاده از تکنیک های ویژه ای در تفسیر داد ههای به دست آمده از این مطالعات است