سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما احسن – عضو انجمن ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی ایران

چکیده:

جمعیت جهان رشد سرسام آوری دارد و منابع هر روز محددودتر از پیش می شوند موجود تغییر یافته ژنتیکی که به اختصار به آن GMO (genetically modified organismگویند، موجود زنده ای است ت ساهتار ژنتیکی آن با استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک تغییر داده شده است این موجود ممکن است یک گیاه، یک حیوان و یا یک میکروارگانیسم باشد که درفارسی به آن تراریخته میگویند مهندسی ژنتیک تلاش می ند با تولید محآولات تراریخت مقاوم بت هشکسالی، انگل ها و بیماری ها محدودیت های منابع را کنار بزند درحال حاضر طیف وسیعی ازمحآولات تراریختت تولید شده اند که مجوز ورود برخی از آنها به بازار مصرف صادر شده و مجوز برخی دیگرنیز درآینده صادرخواهد شد دراین میان، مسألت ای ت مطرح می شوند، تفکیک محصولاتGMO از محصولات معمولی است