مقاله برون سپاری فعالیت های خدماتی شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: برون سپاری فعالیت های خدماتی شرکت ها
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاری
مقاله خدمت
مقاله سپارنده خدمت
مقاله تامین کننده خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاونی موسی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی، روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند. مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند، در عمل در این زمینه، با مسایل و مشکلات مفهومی متنوعی رو به رو هستند. متاسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه برون سپاری خدمات موجود است. در حالی که پژوهش های اکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیت های ساخت محصول موجود است.
هدف اصلی این تحقیق کمک به تصمیم گیری سازمان در استفاده از چارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت های خدماتی با شرایط زیر است:
شناسایی عوامل مهم برون سپاری
بررسی مدل های مختلف برون سپاری
تشخیص بهترین چارچوب برای شرکت های توزیع نواحی و تهران بزرگ توانیر
این تحقیق دارای ۴ فرضیه اصلی و ۳ فرضیه فرعی است. متغیرهای اصلی شامل: تفکیک ناپذیری، عدم اطمینان تقاضا، موقعیت رقابتی و تماس با مشتری نهایی، و متغیرهای تعدیلی شامل: اصلی بودن فعالیت، اهمیت فعالیت و تعداد تامین کنندگان بالقوه است. روش تحقیق توصیفی – زمینه ای – همخوانی بوده و نوع آن بر اساس اهداف تحقیق، کاربردی است. شرکت های توزیع نواحی و تهران بزرگ شرکت توانیر به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و فرضیه های تحقیق با آزمون کای – دو، مورد تحلیل و تایید قرار گرفت. مدل بهینه برون سپاری طراحی و تهیه شد. پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس فرضیه های مطرح در تحقیق ارائه گردید.