مقاله برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش (h index) و پارامتر m تا پایان سال ۲۰۱۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۲ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش (h index) و پارامتر m تا پایان سال ۲۰۱۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی موضوع مطالعه
مقاله دانشگاهیان
مقاله پایگاه علم سنجی
مقاله نمایه سازی و چکیده نویسی موضوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری حمیدیان شهیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مهم ترین روش های ارزیابی همزمان کمی و کیفی برون داد پژوهشی پژوهشگران، مرکز های پژوهشی و واحدهای دانشگاهی، به کارگیری شاخص هرش (شاخص h) و پارامتر m است. این شاخص ها برای تعیین بهره وری، تاثیر و رتبه بندی گروهی از پژوهشگران مانند گروه های آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا کشور کاربرد دارد.
هدف: تعیین برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر m
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی و جامعه ی پژوهش بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۹۱ خورشیدی (۲۰۱۲ میلادی) تمام اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (۳۵۵ نفر) بودند. داده های اصلی پژوهش شامل شاخص هرش و سن پژوهشی افراد به صورت سرشماری برای همه افراد از پایگاه استنادی اسکوپوس بازیابی و پارامتر m برای هر فرد محاسبه شد. نرم افزار SPSS (نسخه ۱۷) برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفت.
نتایج: میانگین کلی شاخص هرش و پارامتر
m به ترتیب ۰٫۵۹ و ۰٫۰۹ بود. از دانشکده ها، دانشکده بهداشت بیشترین میانگین شاخص هرش ۰٫۹۱ و بیشترین میانگین پارامتر m، ۰٫۱۵ را نشان داد. میانگین شاخص هرش برای مرتبه های استاد، دانشیار، استادیار و مربی به ترتیب ۳٫۷۱، ۱٫۵۲، ۰٫۵۱ و ۰٫۰۴ و برای پارامتر m به ترتیب ۰٫۴۲، ۰٫۲۴، ۰٫۰۹ و ۰٫۰۱ بدست آمد. در دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی با شاخص هرش ۲٫۵۰، بیشترین میانگین را داشت. بیشترین شاخص هرش به طور مطلق ۱۰ بود که به عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی و بیشترین پارامتر m به طور مطلق ۱٫۰۰ محاسبه شد که به عضو هیات علمی گروه اورولوژی دانشکده پزشکی تعلق داشت. بر اساس شاخص هرش در بین دانشکده ها، مرتبه اعضای هیات علمی و در گروه های آموزشی دانشکده پزشکی اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (P<0.05) در بین اعضای هیات علمی بر اساس جنس یا حوزه موضوعی (بالینی و پایه) اختلاف معنی دار آماری بدست نیامد (P>0.05).
نتیجه گیری: میانگین برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر
m در مقایسه با پژوهش های فرامرزی و حتی بومی در دسترس، خواه از نظر کمی یا کیفی (استنادها) در مرتبه پایین قرار می گیرد که پیشنهادهایی برای رشد این شاخص ها ارایه شده است.