سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رسول قیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلا
سیدحسین حسینی مقدم – استادیارگروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدمهدی سوهانی – استادیارگروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حسین مجتهدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلا

چکیده:

موجودات زنده اعم از یوکاریوتی و پروکاریوتی به طورمستقیم یا غیرمستقیم درارتباط باعوامل محیطی بوده وهنگامی که تحت تأثیر تنش های محیطی قرارمی‌گیرند باید بتوانند به گونه‌ای آن‌ها راتحمل کنند. بروز پروتئین‌های شوک حرارتی(HSP) در کرم ابریشم تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی تفاوت های زیادی نشان می‌دهد.sHSP19.9 وsHSP20.4 از خانواده پروتئین های شوک حرارتی کوچک مولکول کرم ابریشم احتمالاً در ارتباط مستقیم با تحمل حرارتی این حشره هستند. در این آزمایش کمیت بروز ژن sHSP19.9 و sHSP20.4 با روش qRT-pcr در دو واریته کرم ابریشم ۱۰۷ و ۱۱۰ اندازه‌گیری شد. RNA نمونه‌های گروه شاهد (بدون اعمال شوک حرارتی) و نمونه‌های با تیمار حرارتی ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳۵ دقیقه پس از استخراج بهcDNA تبدیل شد. میزان نسبی mRNA دو ژن sHSP19.9 و sHSP20.4 در بافت چربی کرم ابریشم در زمان‌های صفر(بلافاصله پس از شوک حرارتی)، ۲، ۴ و ۲۴ ساعت پس از شوک حرارتی در هر دو جنس نر و ماده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که ژن sHSP19.9 و sHSP20.4 کرم ابریشم تحت تاثیر تنش حرارتی بروز افزایشی دارند و پیک افزایشی چهار ساعت پس از شوک حرارتی است، که با دو ساعت پس از شوک حرارتی تفاوت نداشت. علاوه بر این بروز هر دو ژن در دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری نشان داد بطوریکه جنس نر بروز ژن بیشتری نسبت به جنس ماده داشت. میزان بروز این دو ژن در واریته ۱۰۷ بطور معنی‌داری بیشتر از واریته ۱۱۰ بود. این نتایج نشان می‌دهد که ژن های sHSP19.9 وsHSP20.4 مرتبط با تحمل حرارتی واریته‌های ۱۰۷ و ۱۱۰ کرم ابریشم می باشند.