مقاله بروز سگ گزیدگی در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بروز سگ گزیدگی در کودکان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سگ ها
مقاله کودکان
مقاله گزیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمرزی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رازی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سگ گزیدگی مشکل بهداشت عمومی بوده و در کودکان به علت تاثیر پذیری و در معرض خطر بودن بیشتر اهمیت ویژه ای دارد.
هدف: بررسی ویژگی های بروز سگ گزیدگی در کودکان استان گیلان
مواد و روش ها: در مطالعه ای مقطعی در مدت یک سال، ۲۵۵ مورد سگ گزیدگی در افراد کمتر از ۱۵ ساله مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون ضد هاری در استان گیلان بررسی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که به روش مصاحبه حضوری تکمیل می شد استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و کای دو تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بیشتر کودکان پسر بودند. میانگین و انحراف معیار سن کودکان ۸٫۸۶±۳٫۲۰ سال بود. در ۹۳٫۷ درصد گزش ها سگ ها صاحب دار بودند. بیشتر گزش ها در روستا و در حیاط خانه اتفاق افتاده بود. در ۳۹٫۶ درصد موارد سگ مهاجم سگ خانه خود کودک بود. عضو گزیده شده در بیشتر موارد پا بود. تفاوت میانگین سن در بین گروه های مختلف عضو گزیده شده معنی دار بود (۰٫۰۰۱). بیشتر کودکان در حین ورود به محل نگهبانی سگ گزیده شده بودند. تفاوت فعالیت منجر به گزش بین دو گروه جنسی از نظر آماری معنی دار نبود. ولی میانگین سن در گروه های مختلف فعالیت منجر به گزش از نظر آماری معنی دار بود (۰٫۰۰۳). بیشتر کودکان بین ساعت ۱۲ تا ۱۸ و در فروردین ماه گزیده شده بودند.
نتیجه گیری: تهیه محتوی مناسب و اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری از سگ گزیدگی برای کودکان و پدر و مادر ضروری به نظر می رسد.