سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی کوهکن – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

نیتروژن معمولا درزمینهای زراعی و غیرزراعی ایران به علت نبود ماده آلی کافی درخاک کم است از طرف دیگرسمیت بورعمدتا درمناطق خشک و نیمه خشک این کشور جایی که خاکها یا آبهای آبیاری حاوی میزان نسبتا بالایی از این عنصرهستند شایع است بنابراین هرگونه اقدام جهت بهبود مقاومت گیاهان به زیادی بور ازاولویت خاصی برخوردار است داده های پراکنده پژوهشی نشان میدهدکه افزودن برخی عناصر مانند نیتروژن تاثیر سو سطوح بالای بور را کاهش میدهد کاربرد بور سبب کاهش وزن خشک قسمت هوایی گیاه گردید و با مصرف نیتروژن سمیت بور بویژه درسطوح پایین آن کاهش یافت بعلاوه افزودن بور غلظت بور و نیتروژن را درقسمت هوایی برنج افزایش داد مصرف نیتروژن غلظت نیتروژن را افزایش ولی غلظت بور درگیاه کاهش داد نتایج ارایه شده دراین پژوهش نشان داد که درخاکهای با بور بالا کاربرد نیتروژن اثرات سو سمیت بور را کاهش داده و درنتیجه رشد برنج به دلیل کاهش جذب بور افزایش می یابد.