سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا معصومی – لابراتوار آنالیز دستگاهی، شرکت مهدتاژ
اعظم سمیعی – لابراتوار آنالیز دستگاهی، شرکت مهدتاژ
اعظم خانی – لابراتوار آنالیز دستگاهی، شرکت مهدتاژ

چکیده:

در این مقاله، سرعت توزیع یون کلسیم آزاد در محیط در حضور سورفکتانت و سختی گیر ها محاسبه گردیده است. غلظت یون کلسیم با افزایش مقدار سورفکتانت کاهش می یابد. مقایسه این کاهش در حضور سورفکتانت آنیونی LABS، سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) و فتی الکل ۹ مول اتوکسیله کاهش با شیب کند نشان می دهد. Interaction کلسیم و سورفکتانت غیر یونی از طریق بار مثبت کلسیم و زوج الکترون موجود در اتم اکسژن مولهای اتوکسیله فتی الکل ۹ مول می باشد. در مرحله بعد مقدار یون کلسیم باقیمانده در محیط، در حضور سختی گیرهای مختلف بعد از گذشت نیم ساعت محاسبه گردیده است. STPP توانایی باند کردن کل کلسیم محیط را با غلظت ۰/۰۲% دارد در حالی که زئولایت با غلظت ۰/۰۳% باز هم توانای باند کردن کل کلسیم محیط را ندارد و این نشان می دهد Calcium binding, STPP بسیار بیشتر از زئولایت است. ه مچنین کوپلیمر بهتر از زئولایت عمل می کند و قدرت باند کردن کلسیم در کوگرانول بسیار کم است. سرعت تبادل یون کلسیم در سختی گیرها با استفاده از دستگاه پتانسیومتری و الکترود کلسیم بررسی گردید. تغییرات پتانسیل نسبت به زمان نشان دهنده حذف یون کلسیم است و شیب تغییرات نشانگر سرعت عملکرد سختی گیر است. با توجه به نتایج کوگرانول نسبت به سایرین سرعت کمتر و ظرفیت پائین تری دارد. کوپلیمر و STPP از نظر سرعت عملکرد مشابه می باشند و در مرحله آخر تأثیر دما بر روی سرعت عملکرد زئولایت بررسی شده است.