سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید نعمتی – دانشجویی کارشناسی ارشد،علوم خاک دانشگاه شاهد تهران
عبدالامیر بستانی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شاهد

چکیده:

امروزه آلودگی فلزات سنگین در خاک به مشکل بزرگی تبدیل شده که تجمع آن در گیاهان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی حیوانات و انسان ها اثر گذار باشد فلز کادمیوم جز فلزات سنگین در خاک می باشد که بسیار سمی می باشد. به همین منظور آزمایش گلخانه ای برای بررسی تاثیر موجودات زنذه روی جذب کادمیوم در اندام های هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی Lycopersicumesculentum))، در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طراحی شد، که تیمارهای مورد استفاده شامل چهار سطح (قارچ میکوریزآرسبکولار (Glomussp) باکتری محرک رشد گیاه Bacillu Pseudomonas))، قارچ میکوریزآرسبکولار (Glomussp)،باکتری محرک رشد گیاه Bacillu, Pseudomonas)) و شاهد) و چهار سطح کادمیوم (شاهد،۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) بود. نتایح نشان داد. بین سطوح مختلف کادمیوم و تیمار های مختلف موجود زنده نسبت به شاهد در جذب کادمیوم در اندام هوایی، ریشه و اثر متقال بین سطوح مختلف کادمیوم و تیمارهای موجود زنده اختلاف معنی داری وجود داشت.