مقاله برهم کنش آثار تنش خشکی و پوسیدگی ریشه فوزاریومی در برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک نهال های کنار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: برهم کنش آثار تنش خشکی و پوسیدگی ریشه فوزاریومی در برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک نهال های کنار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنار
مقاله Fusarium oxysporum
مقاله پوسیدگی ریشه
مقاله بوته میری
مقاله تنش خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی زاده قلمفرسا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسی سیدرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنار (Ziziphus spinachristi) درختی جنگلی است که در نواحی خشک و نیمه خشک آسیا و افریقا رشد می کند و بومیان به طور گسترده از میوه ها، برگ ها، پوست، و چوب آن استفاده می کنند. از سال ۱۳۸۷ مرگ تعداد زیادی از نهال های کنار با علایم پوسیدگی در ریشه در نهالستان های کازرون و لامرد در استان فارس مشاهده شد. عامل بیماری ضمن حمله به ریشه ها سبب تغییر رنگ و نکروز پوست داخلی و چوب در محل طوقه می شود. با کشت بافت های تغییر رنگ یافته (ریشه و طوقه) روی محیط کشت عصاره سیب زمینی آگار جدایه های قارچ Fusarium oxysporum جدا شد و بیماری زایی گونه فوق با استفاده از اصول کخ به اثبات رسید. از آنجا که کنار در مناطق خشک نهال کاری می شود و بیماری مرگ نهال ناشی از پوسیدگی ریشه نیز در این مناطق شایع است، برهم کنش تنش خشکی و عامل بیماری زا در آلودگی ریشه های این گیاهان مطالعه و بررسی شد. به منظور بررسی اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و عامل بیماری زا، مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار شامل تیمار های دور آبیاری (دو، سه، پنج، و هشت روزه) و قارچ F. oxysporum تحت شرایط گلخانه انجام گرفت و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک نهال ها، مانند ارتفاع، تعداد برگ، و طول و پهنای برگ، بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که عکس العمل رشدی کنار در مقایسه با تنش های خشکی اعمال شده به سطوح خشکی بستگی دارد. همچنین، کاهش ارتفاع و تعداد برگ در هر گیاه در برهم کنش F. oxysporum و تنش خشکی بیش از ۵۰ درصد مشاهده شد.