سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رباب داور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رضا درویش زاده – گروه کشاورزی و اصلاح نباتات گیاهی دانشگاه ارومیه استادیار دانشگاه
احمد مجد – گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران استاد دانشگاه

چکیده:

آفتابگردان یکی ازمحصولات مهم زراعی می باشد که به دلیل داشتن روغن خوراکی کشت می شود بیماری پوسیدگی سفید ناشی از Sclerotinia sclerotiorum یکی از پاتوژن های بسیار آسیب رساننده آفتابگردان می باشد دراین مطالعه ۳۵ ژنوتیپ آفتابگردان شامل لاینهای خالص نوترکیب و والدین آنها لاینهای جهش یافته حاصل از تابش اشعه گاما و چندین لاین ازمناطق مختلف جغرافیایی با ۸ جدایه S.sclerotiorum در شرایط کنترل شده آلوده شدند. طرح ازمایشی کاملا تصادفی با ۶ تکرار برای هر ایزوله به کاررفت سه روز بعد از آلودگی درصد نقاط نکروزه اندازه گیری شد اختلاف معنی داری در میانگین اثرات ژنوتیپ ها و جدایه ها مشاهده شد در کل مقاومترین ژنوتیپ ها به ترتیب لاین موتانت -M7575-1 و لاین خالص نوترکیب فرانسوی LR67 بودند ژنوتیپ های M7-2861 ، HA337B SDB3 نسبت به تمامی جدایه ها حساس بودند.