سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زا
یاسر اسماعیلیان – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاربرد عناصر غذایی ماکرو و میکرو در تلفیق با کود دامی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای۱۳۸۵ ۸۶در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. تیمار نسبتهای – کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعیمختلف کودهای دامی و شیمیایی به صورت: ۱۰۰ درصد کود دامی f1 100 درصد کود شیمیایی F250 و کود دامی + ۵۰ درصد کود شیمیایی F3 و شاهد F4 به عنوان فاکتور اصلی و استفاده از عناصر غذایی به صور – ت های سولفات آهن N1 سولفات روی (N2 سولفات منیزیم N3 و شاهد N4 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای نسبتهای بر کلیه خصوصیات شیمیایی خاک اثر معنیداری داشت. در ، بین خصوصیات شیمیایی خاک PH خاک در اثر مصرف تمام تیمارهای کودی(آلی و شیمیایی) کاهش یافت و بر میزان شوری خاک در اثر مصرف کودهای شیمیایی افزوده شد، تیمار عناصر غذایی اثر معنی داری بر غلظت این عناصر در خاک داشت و استفاده از کودهای سولفات آهن، سولفات روی و سولفات منیزیم باعث افزایش غلظت این عناصر در خاک گردید.