مقاله برهمکنش مکامیلامین و سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی در تست اضطراب ماز به علاوه ای شکل مرتفع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۲۹ تا ۴۳۷ منتشر شده است.
نام: برهمکنش مکامیلامین و سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی در تست اضطراب ماز به علاوه ای شکل مرتفع
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکامیلامین
مقاله نیتریک اکساید
مقاله اضطراب
مقاله هیپوکامپ پشتی
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مکامیلامین و نیتریک اکساید در رفتارهای شبه اضطرابی نقش دارند. اما تعیین محل اثر و برهمکنش این سیستم ها در مغز نیازمند مطالعه می باشد. لذا، در این مطالعه برهمکنش احتمالی بین مکامیلامین و سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در زمینه رفتار شبه اضطرابی بررسی شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی ۱۸۰ سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI انجام شد. موش های کوچک آزمایشگاهی با کتامین و زایلازین بی هوش شدند و دو کانول با استفاده از دستگاه استریوتاکسی در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی قرار داده شد. به تمامی حیوانات قبل از شروع آزمون رفتاری برای بهبودی یک هفته فرصت داده شد. تست ماز به علاوه ای شکل مرتفع برای سنجش رفتارهای شبه اضطرابی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: تزریق دوطرفه مکامیلامین، -L آرژنین یا L-NAME به هیپوکامپ پشتی باعث القاء اثرات اضطراب زا می شود. تزریق مقدار غیرموثر مکامیلامین به داخل هیپوکامپ پشتی قبل از مقادیر مختلف -L آرژنین یا L-NAME اثرات اضطراب زای -L آرژنین یا L-NAME را تقویت می نماید.
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که نه تنها نیتریک اکساید و مکامیلامین هر دو در تعدیل اضطراب در هیپوکامپ پشتی موش های کوچک آزمایشگاهی نقش دارند، بلکه بین آنها یک برهمکنش پیچیده نیز وجود دارد.