سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی انصوری سواری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
منوچهر قلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی تاثیر متقابل قارچ میکوریزا باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر روند کاهش pH خاک در طول یک فصل زراعی آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تیمارها در این آزمایک شامل مایکوریزا در ۲ سطح استفاده و عدم استفاده تیوباسیلوس در ۲ سطح استفاده و عدم استفاده و کود گوگرد در ۳ سطح ۰،۲۵۰،۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بودند. به منوور تفکیک اثر قارچ بر pH از اثر باکتری به هنگام استفاده تواًم آنها در خاک و در نتیجه امکا انجام مقایسه آنها از نور میزا مشارکت در تغییر pH اقدام به برآورد پارامترهای معادله مربوط به pH خاک در شرایط تواًم در مقابل pH خاک در وضعیت استفاده منفرد از قارچ و باکتری برای برای هر یک از سطوح گوگرد گردید. نتایج نشا داد که کاربرد مایکوریزا توانست در مدت ۱۲۰ روز pH خاک را نسأت به شاهد ۰/۵۸ واحد کاهش دهد. با کاربرد ۲۵۰و ۵۰۰ کیلوگرم درهکتار کود گوگرد این تأثیر کاهشی بر pH به ترتیب برابر با ۰/۶۵ و ۰/۷۴ واحد شد. در باکتری تیوباسیلوس کاربرد دو سطح ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلوگرم گوگرد pH را ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۸۹ واحد کاهک داد. بطور کلی در شرایط تیمار خاک با مایکوریزا و تیوباسیلوس به طور منفرد تأثیر کاهشی تیوباسیلوس بر pH به مراتب چشمگیرتر از مایکورریزا بدست آمد. در حالیکه در شرایط استفاده توسم آنها تأثیر قارچ بر تأثیر باکتری افزونی داشت.