سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محسن زارع پور – دانشجوی کارشناس ارشد
فرج اله نارکی – مرکز تحقیقات کشاورزی گچساران
بهروز واعظی – مرکز تحقیقات کشاورزی گچساران

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه باشت با ۸ تیمار شامل دو فاکتور کود نیتروژن درچهار سطح ۰ ، ۲۰۰ و ۱۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و سمپاشی در دوس طح سراسری و نواری در چهار تکرار برروی ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ بصورت کرتهای خرد شده در چهار تکرار اجرا گردید. دراین بررسی از صفات مهم زراعی از قبیل تعداد ردیفدانه تعداد دانه د رردیف تعداد دانه در بوته وزن ۳۰۰ دانه تعداد بلال در ۱۰ بوته عملکرد دانه با رطوبت ۱۴ درصد درهر کرت تعداد روز تا ظهور گل تاجی و تعداد روز تا ظهور کاکل در ۵۰ درصد بوته های هرکرت ارتفاع یگاه طول و قطر بلال و تعداد علفهای هرز هرگونه در متر مربع تراکم علفهای هرز یادداشت برداری صورت گرفت. تجزیه واریانس براساس مدل آماری حاکم بر طرح انجام و مقایسات میانگین در سطح احتمال ۵% به روش آزمون چنددامنه ای دانکن صورت گرفت.