سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست، – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محسن زارع پور، – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
بهروز واعظی – مرکز تحقیقات کشاورزی گچساران

چکیده:

۱۰۰ و ۳۰۰ این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه باشت با ۸ تیمار شامل دو فاکتور کود نیتروژن در چهار سطح ۲۰۰،۰ کیلوگرم در هکتار و سمپاشی در دو سطح سراسری و نواری) در چهار تکرار بر روی ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ به صورت کرت های خردشده در چهار تکرار اجرا گردید. در این بررسی از صفات مهم زراعی از قبیل تعداد ردیف دانه،تعداد دانه درردیف، تعداد دانه دربوته، وزن ۳۰۰ دانه، تعداد بلال در ۱۰ بوته، عملکرد دانه با رطوبت ۱۴ درصد در هر کرت، تعداد روز تا ظهور گل تاجی،و تعداد روز تا ظهور کاکل در ۵۰ درصد بوته های هر کرت، ارتفاع گیاه، طول و قطر بلال و تعداد علفهای هرز هرگونه در مترمربع(تراکم علفهای هرز)، یادداشت برداری صورت گرفت. تجزیه واریانس بر اساس مدل آماری حاکم بر طرح انجام و مقایسات میانگین در سطح احتمال ۵% به روش آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت.نتایج تجزیه واریانس صفات مهم زراعی نشان داد که اثر کود ازته بر وزن خشک علف های هرز و تراکم آنها در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. در حالیکه اثر کود ازته به طور جداگانه تنها بر ورن خشک تاج خروس در سطح احتمال ۵% معنی دار و سطوح سمپاشی تاثیر معنی داری بر روی صفات نداش ه ت بود. همچنین % نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل کود ازته و سمپاشی تنها بر وزن خشک علفهای هرز و تراکم آنها در سطح احتمال ۵ تاثیر معنی داری داشته است.نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود ازته و سمپاشی نشان داد که سطح ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار ازت و سمپاشی نواری بر روی اکثر صفات مهم زراعی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است بطوریکه در مقایسه با سایر سطوح ازته و سمپاشی سراسری بالاترین کلاس و مقدار را به خود اختصاص داده است.