سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – دانشگاه آزاد اسلامی
فرزاد عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

هرچنددر مورد تعیین دوره بحرانی و اثرات خشکی تحقیقات زیادی صورت گرفته ولی در مورد بررسی تنش بین آبیاری اول و دوم و تاثیر آن برجمعیت علفهای هرز مطالعاتی اندکی صورت گرفته است از این رو این آزمایش بصورت کرتهای خوردشده با دو فاکتور انجام شد فاکتور اصلی اعمال تنش خشکی با دو سطح و فاکتور فرعی مصرف علف کش با پنج سطح بود فاکتور اعمال تنش خشکی شامل کرتهای اصلی شاهد یا عدم اعمال تنش خشکی و اعمال تنش بود تنش خشکی در مراحل اولیه رشد ذرت صورت گرفت فاکتور دوم مصرف علف کش شامل شاهد بدون علف کش، سم پاشی با علف کش کروز، سم پاشی با علف کش لاسو و سم پاشی با علف کش التیما بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهشوزن خشک سوروف و کاهش عملکرد دانه ذرت شد ولی اثر کاهش تنش بر عملکرددانه بیش از وزن خشک سوروف بوده است.