سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا اشرف منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
فرهاد مهاجری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد فسا
مهدی مدندوست –

چکیده:

به منظور بررسی اثرارقام با روشها و مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن برعملکرد ذرت ازنقطه نظر کنترل علفهای هرزآزمایشی درسال زراعی ۹۰-۹۱ درمنطقه ششده فسا صورت گرفت این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درقطعه زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل فاکتور A ارقام ذرت درشش سطح ۱-رقم زودرس ۴۰۱ و رقم زودرس ۴۴۴ و رقم میانرس ۶۴۰ و رقم میانرس ۶۷۸ و رقم دیررس۷۰۴ و رقم دیررس۷۷۰ و فاکتورB میزان وروش مصرف کود نیتروژن درشش سطح ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار بصورت سراسری و ۲۲۵ کییلوگرم درهکتار بصورت سراسری و ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار بصورت سراسری و ۳۰۰کیلوگرم درهکتار بصورت نواری و ۲۲۵ کیلوگرمدرهکتار بصورت نواری و ۱۵۰کیلوگرم درهکتار بصورت نواری بودند رقم دیررس ۷۰۴با ۱۰۲۲۰ کیلوگرم درهکتار دربین ارقام بالاترین عملکرد را داشت و رقم دیررس ۷۷۰با ۶۴۲۰ کیلوگرم درهکتار پایین عملکرد را داشت