سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن جهان – عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدبهزاد امیری – دانشجوی دکترای اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا احیایی – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی و ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجدSesamum،( indicum L. آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایۀ بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان پوششی (کشت و عدم کشت خلر و شبدر ایرانی) در کرت های اصلی و ۴ نوع کود بیولوژیک مختلف (شامل: نیتروکسین (دارای باکتری های Azotobacter sp. Azospirillum sp. بیوفسفر (دارای باکتری های Pseudomonas sp. و Bacillus spبیوسولفور Thiobacillus ssp. و شاهد) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر گیاهان پوششی بر تعداد و وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بود، به طوری که باعث افزایش ۹ درصدی عملکرد دانه شد. به طور کلی کودهای بیولوژیک در اکثر صفات مورد مطالعه در مقایسه با شاهد برتری داشتند. تیمارهای نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور به ترتیب باعث افزایش ۴۴ ،۲۸ و ۲۶ درصدی عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد شدند. اثرات متقابل گیاهان پوششی و کودهای بیولوژیک بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود