سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن حدادیان – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
سیدهادی حسینی – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله جهت حل برنام هریزی دینامیکی توسعه شبکه انتقال(DTNEP)از یکی از روشهای ساده و در عین حال قدرتمند در حل مسائل بهین ه سازی با ابعاد گسترده، به نام در الگوریتم ژنتیک(GA)استفاده شده است .GA به کار گرفته شده کدگذاری جدید و منحصر به فردی ارائه شده است که در نتیجه آن، طول کروموزوم نسبت به روش های معمول به طور چشمگیری کاهش یافته و نیز تعداد ژن های کروموزوم مستقل از تعداد سال های برنامه ریزی گشته است . از دیگر نکات قابل توجه، تعریف یک ژن جدید به منظور لحاظ نمودن پا رامترهای فنی بیشتر (نظیر سطح ولتاژ و تعداد هاد یهای هر فاز ) با روشی کاملاً انعطاف پذیر است که سبب شده تا ضمن جامعیت بخشیدن بهDTNEPحداقل افزایش در طول کروموزوم تعریف شده پدید آید . ویژگ یهای اشاره شده در مجموع کارآیی بیشتر این نوع کدگذاری را در اعمال به شبک ههای بزرگتر به همراه داشته و موجب بهبو با روش قدیمی، کیفیت بالای د.شاخص های برنامه ریزی به لحاظ هزینه کل و سرعت اجرا شده است . نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی شبکه واقعی ۱۸ شینه برق دمنطقه ای آذربایجان و مقایسه آن روش ارائه شده را به اثبات میرسان