سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن سیاهکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران – ایران
محمدرضا مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران – ایران
فرید احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران – ایران

چکیده:

درسا لهای اخیر نگران ی های زیس ت محیطی و مسائل اقتصادی به شدت نیاز به تولید انرژی پاکیزه و پر بازده الکتریکی را افزایش داده است. به همین علت نیازهایی برای تولید حجم عظیمی از انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر احساس میشود. هما ن طور که انتظار می رفت به دلیل پیشرف تهایی که در تولید انرژی ب هوسیله باد صورت پذیرفته،این منبع بیش از سایر منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی،مورد توجه قرار گرفته است. ب هعلاوه کاهش هزینه های تولید از این منبع و پایدار بودن منابع بادی و همچنین امکان بهر ه برداری به صرفه از آن، این منبع را بیش از پیش مطرح نمود. اما ماهیت غیرقابل پی شبینی باد، حتی برای بازه های کوتا ه مدت باعث بروز مشکلات جدی در زمینه ی عدم قطعیت سیستم های قدرت از لحاظ اقتصادی و بهره برداری از منابع میگردد. بدی نجهت است که استفاده از نیروگاه های آبی تلمبه ذخیر های در کنار تولید منابع بادی و متعارف به عنوان روشی مفید برای کاهش عد مقطعی تها پیشنهاد میشود. نحوه ی ب هکارگیری نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در کنارتوربی نهای بادی و نیروگا ههای متعارف موضوع مطالعه دراین مقاله بوده که ب هعنوان یک مس ئل هی هماهنگی ورود و خروج واحدهای نیروگاهی(UC)1 به حل آن پرداخته میشود . با استفاده از توابع فازی، به مدل سازی رفتارپارامترهای دارای عد مقطعیت در مساله ی فوق پرداخته شده ومد لساز یهای انجام شده نیز با استفاده از نر م افزار GAMS وبر روی یک شبک هی نمونه اجراء و نتایج ارائه میشوند.