سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد ابراهیمی – کارشناسی ارشد مخابرات گرایش سیستم، معاون پژوهشکده فناوری اطلاعات، مو
محمود تسیه – کارشناس راه و ساختمان، مدیرعامل تعاونی مسکن و رئیس گروه مهندسین عمرا
فاطمه سلیمانی – کارشناسGIS

چکیده:

در این مقاله برنامه پژوهشی توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه گردیده است. این برنامه مطابق با نیازمندیهای کشور در حوزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و همچنین سنجش از دور، در قالب سه طرح و تعیین پروژههای اولویتدار تدوین شده است. این طرحها عبارتند از : طرح راهاندازیSDI و GISوزارتICT طرح توسعه میان مدت سنجش از دور به منظور ایجاد بستر لازم جهت استخراج اطلاعات مکانی از تصاویر سنجش از دور و طرح جامع ایجاد بسته نرم افزاریGIS برای گسترش بهرهگیری از اطلاعات مکانی در جهت اهدافNSDI همچنین به منظور تحقق این برنام ه، به نقش و جایگاه سازمان نقشهبرداری کشور به عنوان متولی دادههای مکانی در این مقاله پرداخته شده است.