سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صمد ایزدی – استاد دانشگاه مازندران
حامد عابدزاده – فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

هدف اصلی از تحقیق حاضر، بررسی برنامه های آموزش دانشگاه در راستهای آموزشهای مورد نیاز کارآفرینانه بر اساس مدل مفهومی آموزش کارآفرینی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی ۸۴ دانشگاه مازندران و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیک دانشکده، رشته و جنسیت انتخاب گردیدند. دادهها ی مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه با ضریب پایانی ۸۷%، جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که برنامه های آموزشی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان نتوانسته مؤلفه های آموزشی مورد نیاز کارآفرینانه (شامل تحریک انگیزهها، پرورش ویژگیها، آموزش مهارتها) را تأمین کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین دانشکده های مختلف غیر از دانشکده شیمی و هنر که اختلاف آن هم بسیار ضعیف بوده است، تفاوتی در برآوردن این مؤلفه ها وجود نداشت.