سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث کرمی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
مهران افخمی – مدیردفتر بررسی های زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
عبدعلی ناصری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کشاورزی پایدار در حال حاضر از مهمترین چالشها است . مقوله پایداری درکشاورزی نه تنهاامنیت , تولید و دوام بی وقفه محصولات غذایی را تضمین می کند بلکه مسائل اجتماعی , اقتصادی و سلامت انسان را نیز مد نظر قرارمی دهد . با افزایش نمک در خاک , مسائل گوناگونی در خاک و کشت و کار بوجود می آید و برای بدست آوردن محصول قابل قبول ممکن است شیوه های مدیریتی خاصی ضرورت ب اشد . پروژه های بزرگ آبیاری می توانند باعث رونق منطقه گردند اما به سبب افراط در استفاده از آب و زمین , تغییرات نامطلوب به همراه دارند. جلگه خوزستان با وجود منابعغنی آب و خاک و اقلیم مناسب شرایط را برای اجرای هزاران هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی فراهم نمود ه است . شبکه آبیاری و زهکشی حمودی یک بخش از واحدهای عمرانی هفتگانه شبکه آبیاری و زهکشی دشت آزادگان واقع در شرق استان خوزستان را تشکیل می دهد . منبع تامین آب این شبکه رودخانه کرخه و محل تخلیه زه آب آن به همراه زه آب شبکه های مجاور تالاب هورالعظیم در نظر گرفت ه شده است . در این تحقیق پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب اعم ازPH,TDS,DO.EC و دما طی شش ماه نمونه برداری (دوره کشت گندم زمستانه ) اندازه گیری گردید . نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میانگین TDS , EC در سطح شبکه بسیار متغیر ودر آب زهکش نسبت به آب آبیاری افزایش یافته است . میانگین دما وDO و PH از تغییرات کمتری برخوردار است.