سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید مناف هاشمی – پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
حبیب الله طاهر خانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ا
هادی سعیدی رضوانی – پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی،دانشکده شهرسازی،پردیس هنرهای زیبا،دانش
میثم بصیرت – پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی،دانشکده شهرسازی،پردیس هنرهای زیبا،دانش

چکیده:

ارتباط هم پیوند برنامه های بلندمدت توسعهشهری که مهمترین آنها سندطرح جامع شهر میباشد با برنامه کوتاه مدت شهرداری بودجه سالانه موضوعی استکه درکشور ما کمتر به آن پرداخته شده است و همین امر موجب گردیده که طرح های توسعه شهری به بیان چشم اندازو راهبردهای توسعه شهری بپردازند و بودجه های سالانه شهرداریها پروژه هایی را تعریف نمایند که یا ارتباط وثیقی با احکام و رهنمودهای طرح های بلندمدت ندارند یا ارتباط آنها مبهم است درمقاله حاضر تلاش می شود با مرور و بازخوانی تجارب سایرشهرداریهای چهانی درزمینه تهیه برنامه های میان مدت توسعه شهری و آسیب شناسی روندهای موجود درایران به رهنمودهایی برای پیاده سازی الگوی برنامه میان مدت شهرداری با رویکردسرمایه ای درایران نازل شویم الگوی برنامه سرمایه ای شهر برنامه ای چندساله معمولا ۵ ساله است که به ارایه پروژه های سرمایه ای عمرانی اولویت این پروژه ها برنامه زمان بندی اجرایی هزینه های سالیانه آنها و روشهای پیشنهادی تامین مالی آنها می پردازد.