سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جعفر کریمی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

درحال حاضر صنعتتوریسم به عنوان یکی از موارد ویژه درآمد زا در اکثر کشورها مطرح گشته است و همگی سعی بر آن دارند که گوی سبقت را از دیگری بربایند دراین میان گردشگری فرهنگی با رویکرد شناخت تاریخ کشورهای مختلف جهاان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه های متنوع درصدد جلب جهانگردان از سایر نقاط جهان است دراین بین کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند به برنامهر یزی دقیق و همه جانبه این صنعت نوپا را در مسیر صحیح آن هدایت نمایند یکی از مواردی که می تواند به امر برنامه ریزی دراین زمینه کمک شایانی نماید شناخت و پهنه بندی زیست اقلیم یک منطقه یا کشور می باشد دراین پژوهش نیز در ابتدا به شناسایی جذابیت های توریستی استان کردستان به ترتیب جذابیت های تاریخی فرهنگی – اجتماعی و اکوتوریستی پرداخته شده و مواردی از آن بیان گردیده و سپس با توجه به این موارد و با استفاده از شاخص ترموهیگرومتریک به برآورد آسایش زیست اقلیمی این استان پرداخته شد که درابتدا داده های مورد نیاز دماین قطه شبنم و میانگین دمای خشک از سایت هواشناسی به مدت ۱۹ سال ۱۹۸۶-۲۰۰۵ استخراج و سپس اسایش اقلیمی محاسبه شد.نتایج حاکی از آن بود که در کلیه ایستگاه ها درماه های ژوئن ژوئیه آگوست نیز تمامی ایستگاه ها دارای شرایط آسایش یا راحتی باشند و در ماه سپتامبر نیز به جز ایستگاه زرینه که شرایط سرما حکمفرما می باشد مابقی ایستگاه ها از شرایطراحتی برخوردار میب اشند. در ماه می ایستگاه های مریوان و سنندج دارای شرایط راحتی و ایستگاه های بیجار قروه، سقز و زرینه اوباتو دارای شرایط سرما می باشند.