سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
احمد محبوبفر – کارشناس ارشد نقشه برداری
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا
جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیای انسانی

چکیده:

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا درردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می رود ولی در ایران بدلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است شهرستان کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری ازم عماری اصیل ایرانی خانه های تاریخی مساجد بازار تپه های باستانی صنایع دستی منحصر بفرد آیین ها و مراسم خاص مانند گلابگیری و صدها جاذبه تاریخی فرهنگی و طبیعی دیگر نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا صنعت گردشگری خارجی و داخلی خود را متحول سازداین تحقیق با هدف یافتن پاسخ به این سوال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بی بهره بماند تهیه شده است همچنین چگونه می توان ضمن بهره مندی از منافع حاصل از گردشگری تاریخی فرهنگی منطقه از میزان اثرات سو گردشگری درمنطقه کاست و درراستای پایداری شهر بهره مند شد این پژوهش که براساس روش سیستمی و کارکرد شناسی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلی لمکانی و استقارر نقاط برروی نقشه از نرم افزار ARCGIS استفاده شده است به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان مختلف پرداخته به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچینن مصاحبه با کارشناسان مختلف پرداخته و ضمن شناسایی جنبه های مختلف موضوع به چگونگی ارتباط بین برنامه رییز اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامعه گردشگری شهرستان کاشان با توسعه صنعت گردشگری و امکان جذب گردشگر در بخش مرکزی این شهرستان شهر کاشان می پردازد.اما همچنان با عدم توسعه صنعت گردشگری درمنطقه روبرو بوده و شهرگرفتار ناپایداری های متعدد زیست محیطی و اکولوژیکی اجتماعی و فرهنگی و از جمله اسکان غیررسمی گردشگران است.