سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری یکی ازبخشهای مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصادملی کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمد به خصوص درشهرهای مرزی نماید یکی ا زمهمترین عوامل جذب ترویسم شناخت پتانسیلهای گردشگری یک مکان میب اشد دراین راه آشنایی با استعدادهای طبیعی یک منطقه به خصوص ویژگیهای اقلیم آن ازاولویت های ارایه شناسنامه گردشگری منطقه است این پژوهش نیز درراستای برنامه ریزی توریسمی شهرستان زابل با بهره گیری ازشاخص اقلیم توریسمی پرداخته شده است بدین منظور ابتدا به شناسایی جذابیت های توریسمی این شهرستان اقدام و سپس با استفاده از شاخص اوانز و کسب داده های مورد نیاز از سایت هواشناسی کشور تحلیلهای مورد نیاز انجام پذیرت