سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزال دراج – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران
مریم معینی فر – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه شهرسازی،قزوین،ایران

چکیده:

شهرستان قزوین از مناطق زیبا، با فرهنگ و متمدن ایران است که در کنار طبیعت زیبا، از غنای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی قابل توجهی نیز برخوردار است که میتواند نقش مؤثری در برنامه ریزی گردشگری این شهرستان داشته باشد. شهرستان قزوین به دلیل موقعیت مکانی مناسب و استقرار در حوزه مرکزی ایران، نزدیکی به پایتخت و همجواری با مراکز تجاری و خدماتی و اداری، دارا بودن سرمایه ها و ارزش های گرانقدر تاریخی، فرهنگی، طبیعی می تواند یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی در کشور ایران باشد . لیکن تاکنون این شهرستان نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگران دست یابد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان قزوین و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی – و الگوی تحلیلی سوات به تحلیل این شهرستان پرداخته است و در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، هر یک از عوامل درونی و بیرونی، قوتها و ضعف ها، فرصت ها و تهدید های شهرستان راهبردهایی در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان ارائه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که امروزه شهرستان قزوین نه تنها از جاذبه های گردشگری خود استفاده ی بهینه به عمل نیاورده بلکه ضعف تبلیغات، ضعف در زمینه زیرساخت های منطقه، فقدان برنامه ریزی صحیح و منسجم، ناشناخته ماندن جاذبه های شهرستان و عوامل دیگری از این قبیل باعث شده است که گردشگری در شهرستان علی رغم وجود پتانسیل های بالا آن گونه که درخور این منطقه است توسعه پیدا نکند و از موقعیت استراتژیک خود بهره ی مناسب نگیرد.چیزی که در این رابطه ضروری بهنظر میرسد، راهکارهای این پژوهش است که می تواند در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی گردشگردی در این منطقه مؤثر باشد . برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری با بهره گیری از این راهبردها، تقویت و افزایش میزان ارائه امکانات و خدمات در کنار جاذبه ها و منابع گردشگری دارای اهمیت، به منظور معرفی جایگاه واقعی جاذبه های شهرستان با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران و ایجاد برنامه ریزی و آمادهسازی فضاهای گردشگری و ارائه خدمات سفر و اقامت در شهرستان پیشنهاد می شود.