سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی علوم بایگی – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق ) شرکت برق منط
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق

چکیده:

هدف برنامه ریزی شبکه های قدرت، تامین انرژی مورد نیاز مشترکین با قابلیت اطمینان بالا و کیفیت مناسب است .برنامه ریزی برای شبک ههای قدرت معمولا در چند مرحله انجام می شو د که این مراحل شامل برنامه ریزی تولید توان اکتیو، برنامه ریزی شبکه انتقال، برنام هریزی تولید توان راکتیو و برنامه ریزی برای سایر بخشها می باشد. برنامه ریزی تولید توان اکتیو و شبکه انتقال تامین کننده قابلیت اطمینان شبکه وبرنامه ریزی تولید توان راکتیو تامین کننده برخی از پارامترهای مربوط به کیفیت برق است. قبل از تجدید ساختار در صنعت برق، برنامه ریزی تولید توان راکتیو با لحاظ نمودن قیود فنی شبکه انجام گردیده و مکان مناسب برای نصب این تجهیرات مشخص می شد. اما با مطرح شدن بحث تجدید ساختار، قیود دیگری از جمله قیمت پیشنهادی برای توان راکتیو و ایجاد قدرت بازار در بحث برنامه ریزی شبک ه های قدرت وارد شده اند. در این مقاله به بحث قدرت بازار اشاره خواهد شد .هدف از ارائه این مقاله برنامه ریزی و بهره برداری بهینه یک شبکه قدرت در لحظه پیک با لحاظ نمودن قیود فنی و قید قدرت بازار است روش پیشنهادی به شبکه ۴۰۰ کیلوولت خراسان اعمال و نتایج ارائه شده است.