سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن سیاهکلی –
یاشار قلندران –

چکیده:

در این مقاله روشی برای به کارگیری همزمان الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک ارائه م یشود که هدف آن حل مسئل ورود و خروج واحدهای حرارتیUC) است. مسئلهUC شامل دو زیر مسئله است: ۱٫ برنام هریزی خاموش یا روشن بودن واحدها که هدف آن کمین هسازی هزینه گذرا است و با الگوریتم اجتماع ذرات دودوئی حل م یشود. ۲٫ برنامه تصمی مگیری میزان تولید بهینه واحدها که هدف آن کمین هسازی هزینه تولید است و با الگوریتم ژنتیک حل م یشود. الگوریتمی که ارائهخواهد شد روی دو شبکه تست که شامل واحدهای حرارتی و تلمبه ذخیر های است اجرا شده است. اجرای همزمانالگوریت مهای بهین هسازی ژنتیک و اجتماع ذرات موجب کاهش هزینه کل تولید م یشود. استفاده از نیروگا ههای تلمبه ذخیر های موجب بهبود کردار تولید در زما نهای اوج مصرف و کمی بار است