سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصوره مهدوی –
لیلا رحیمی – کارشناس ارشد یرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
سمیه عظیمی –
شهرزاد فریادی –

چکیده:

توجه به برنامه ریزی محیط زیست جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات سرزمین وپیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل، یکی از موضوعات جدیدی است که در سالهایاخیر مورد توجه مدیران دولتی قرار گرفته است. برنامه ریزی برای ایجاد تعادل و توازن در محیطزیست مناطق و تجهیز کانون های توسعه از طریق گسترش ظرفیت های زیر بنایی و تولیدیمحیط با توجه به قابلیتها ، شرایط و ملاحظات زیست محیطی به عنوان یکی از خط مشی هایمهم توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور، توصیه شده است. بسیاری از روشها و ابزارهای برنامهریزی شهری و محیط زیست برای حصول شهرها و محلاتی پایدارتر به سوی تهیه طرحها درمقیاس محلی گرایش یافته اند. در این مقاله به بررسی و تحلیل همه جانبه خصوصیات دهستانکریم آباد واقع در پاکدشت در مقیاس محلی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه در فاصلهحدود ۰۴ کیلومتری بزرگترین کلان شهر ایران – تهران- واقع شده است به همین دلیل تحتتاثیر همسایگی با تهران، روستاهای آن در طول زمان دچار تحولات مختلفی از نظر ویژگی هایجمعیتی، کاربری اراضی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … شده اند. برنامه ریزی زیست محیطیدهستان کریم آباد در مقیاس های ۰۰۰۴۴۴۴ تا ۰۰۰۰۴۴۴۴ با روش فرآیند برنامه ریزی و بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است و درنهایت طرح ها و برنامه هایتوسعه کالبدی – فضایی برای هدایت تغییرات و تحولات منطقه متناسب با قابلیت ها و تنگناهایمحیط زیست طبیعی و انسان ساخت ارائه شده است.