سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان میرهاشمی روته – کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت تاریخی تهران دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شهرها به دلیل داشتن بافت فشرده جمعیت متراکم تاسیسات و تجهیزات شهری فراوان معمولا درجنگ ها مقابل تهاجمات آسیب پذیر بوده اند و حملات باعث تلفات بالای غیرنظامیان و خسارت زیادی به تاسیسات و تجهیزات شهرها می گردند از این رو باید از ابتدای طراحی ماهیت دفاعیدرکار لحاظ گردد تهدید شناسی عناصر موجود شهری امری ضروری برای رسیدن به طرح مناسب و کم نقص در زمینه دفاعی است پاسخ به پرسشهایی مانندملاحظاتدفاع غیرعامل در برنامه ریزی شهری چگونه نمود می یابد؟ واینکه عوامل آسیب پذیر شهری در مقابل تهاجم کدامند و برای کاهش آن چه تمهیداتی مورد نیاز است؟ با روش توصیفی و تحلیلی است در این راستا اهداف پژوهش که تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در طرح آمایش سرزمین و برنامه ریزی شهری مکانیابی تاسیسات و توسعه شهری برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ساختار بافت و فرم شهرها مدیریت شهری توسعه پایدار و امنیت شهر و شناخت انواع عوامل و عناصر آسیب پذیر موجود در محدوده شهری دسته بندی و اولویت بندی این عناصر از نظر اهمیت و همچنین ترسیم دستورالعمل ها و ارایه ملاحظات پدافند غیرعامل ترسیم می گردد.با توجه به نکات فوق این پژوهش به دو بخش تقسیم شده است اول نظام برنامه ریزی شهری با رویکرد به ملاحظات دفاعی تبیین گشته و در بخش دوم با الویت بندی عناصر آسیب پذیری شهری برخی ملاحظات دفاعی در سکونت گاه ها بیان شده است.