سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی پرمه – کارشناس ارشدمهندسی معماری کشتی سازه کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایرانمنش – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت علمی
مصباح سایبانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنامه ریزی یکی از پنج فرایند اصلی علم مدیریت پروژه می باشد و ساختار شکست کار به عنوان یکتکنیک مناسب برای این فرایند و مبنایی برا یتعریف و تدوین روشهای اجرایی فرایندهای کاری اجرای انها مطابق برنامه زمان بندی مناسب پایش و تحلیل فرآیندها ودرنتیجه پیگیری برای بهبودو پیشگیری از ریسک افزایش هزینه و خطرات جانی و زیست م حیطی ایمنی و امنیت شغلی کارگران می باشد دراین مقاله سعی گردیده است تا با شرح مختصری از برنامه ریزی درعلم مدیریت پروژه ساختار شکست کار مزایا و دلایل کاربرد آن در صنایع کشتی سازی و همچنین کاربرد آن به دو صورت محصول محور و سیستم محور درصنایع دریایی بررسی شده و با استفادها ز روش استاندارد علمی پیشنهادی مدیریت پروژه مدلی بومی از ساختار شکست کار قابل کاربرد در کارخانجات کشتی سازی ایران ارایه شود.