سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه روشن نفس – کارشناسی ارشد مهندس صنایع سیستم
سیدمحسن آزاد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
عباس افرازه – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت دانش یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتی درسازمان های امروز است خلق دانش اولین گام درچرخه مدیریت دانش محسوب می گردد و اندازه گیری آن میتواند زمینه را برای انطباق هرچه بیشتر فرد با شغل ازمنظر تولید دانش درسازمان فراهم نماید دراین مقاله عوامل اصلی تاثیر گذار برپارامترهای خلق دانش درسه دسته شغل فرد و سازمان طبقه بندی شده اند به منظور بررسی تاثیرات ناشی از این مولفه ها برتولید انش ابتدا فهرستی از ویژگیهای فردی تدوین گردیده است سپس سازمان ها و شغل ها با استفاده از فرضهای ساده ساز طبقه بندی شده و ماتریسی از برخورد مشاغل و سازمان ها تهیه شده است همچنین براساس منابع موجود فهرست بومی ساز شده ای از پارامترهای اندازه گیری خلق دانش تهیه شد تا با توجه به عوامل تاثیر گذار برخلق دانش و پارامترهای نشان دهنده تولید دانش محدوده ای مناسب برای هرفرد تعیین گردد درگام بعدی محدوده دقیقتری براساس پارامترهاینشان دهنده تولید دانش برای فرد تعیین می گردد.