سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ارمکان – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرت دانشکده مهندسی برق -د
علیرضا ذکریازاده – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرت دانشکده مهندسی برق -د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرت دانشکده مهندسی برق -د

چکیده:

در این مقاله بهر هبرداری بهینه اقتصادی – زیست محیطی شبکه ای متشکل از ریزشبکه های یکپارچه، بارهای کنترل شونده و منابع تولید پراکنده ۱ حرارتی از دید بهره بردار شبکه توزیع ٢ مورد مطالعه قرار می گیرد و نحوهشکل گیری و اجرای بازار برق میان آ نها بررسی م یگردد. شبکه ذکر شده دارای سه ریز شبکه، پنج بار قابل کنترل و سهDG می باشد. ابتدا برنامه ریزی داخل ریزشبک هها در ۲۴ ساعت آینده بررسی م یشود. در مرحله بعدریزشبکه ها مازاد تولید خود را تحت منحنی توان – قیمت به عنوان پیشنهاد به بازار برق ساعتی ارائه می دهد. بازار رقابتی برق بین شرکت کنندگان توسط اپراتور بازار ٣ باهدف بیشینه کردن رفاه اجتماعی ۴ اجرا می شود و پس از تسویه بازار مقادیر تخصیص داده شده به هر شرکت کننده را اعلام م یکند. در نهایت هر ریزشبکه ، میزان بار ساعتیخود را اصلاح کرده و دوباره برنامه ریزی داخلی خود را انجام می دهد. نتایج این برنامه ریزی نشان می دهد که می توان از مجموعه ای از ریزشبکه ها و بارها و نیز منابع تولید پراکنده به صورت بهینه و نزدیک به اهداف ایجاد شبکه توزیع هوشمند بهره برداری کرد