سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه شهابی – دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل
رویا کتابچی – دانشگاه غیرانتفاعی پارسا، بابلسر
سحر چی تگر – دانشگاه غیرانتفاعی پارسا، بابلسر

چکیده:

در مقاله روی مسایل برنامه ریزی درجه دوم متمرکز میشویم که در آن حداقل یکی از ضرایب هزینه، ضرایب محدودیتها و ستون سمت راست قیود بوسیله اعداد فازی محدب نشان داده میشود. به وضوح وقتی که پارامترها در مدلبرنامه ریزی اعداد فازی هستند مقدار تابع هدف بدست آمده نیز عدد فازی میباشد.برای حل مسایل مذکور با استفاده از اصل گسترش زاده یک جفت مساله برنامه ریزی ریاضی دوسطحی به منظور محاسبهی کران بالا و کران پایین برای مقادیر تابع هدف فرمول بندی میشود. سپس براساس قضیه دوگانی و به کاربردن تکنیک تغییر متغیر، این جفت برنامه های دوسطحی بهبرنامه درجه دوم یک سطحی معمولی تبدیل می شود. سپس با حل این جفت برنامه، مقادیر فازی تابع هدف مسأله در سطح شدنیα ساخته میشود.