سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خداپرست کازرونیان – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن رضایی استبرق –
علی اکبر قره ویسی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله به ارایه روشی جدیدجهت برنامهریزی توسعه وجایابی بهینه نیروگاه ها به منظور بهینه سازی همزمان شاخصهایی نظیر هزینه پایداری و تلفات پرداخته شدهاست درمساله بهینه یابی مورد بررسی هدف انتخاب نوع و ظرفیت نیروگه های جدید و زمان و مکان احداث آنهاست بقسمی که کلیه اهداف مساله بهینه سازی تامین گردد دراین تحقیق ضمن مدلسازی جامع مساله بهینه سازی سلسله مراتبی یاد شده به اعمال شاخص هزینه با لحاظ نموده هزینه سرمایه گذاری هزینه تولید هزینه انرژی تامین نشده و میزان بازگشت سرمایه مبادلت شده و درنگاهی جدید دربرنامه ریزی توسعه و جایابی نیروگاه ها به لحاظ نمودن حاشیه امنیت از دیدگاه پایداری استاتیک ولتاژ با بهره گیری از شاخص حداکثر بارپذیری شبکه های قدرت پرداخته شدهاست براین اساس برنامه ریزی یاد شده مبتنی برالگوی هماهنگ تسعه و جایابی نیروگاه ها صورت خواهد پذیرفت و مصالحه ایی میان هزینه پایداری و تلفات انجام خواهد شد همچنین درتحقیق حاضر جهت حل مساله یاد شده ازا لگوریتم رقابت استعماری توسعه یافته استفاده شده و بسته نرم افزاری تهیه شده روی یک شبکه قدرت شامل ۳۰ شین با افق طراحی ۱۵ سال آزمایش شده است و نتایج ان با روش الگوریتم بهینه سازی ترکیبی ژنتیک ذرات معلق HGPSO مقایسه گردیده است.