سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین بحرینی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذکریازاده –
شهرام جدید –

چکیده:

استفاده ازمنابع تولید پراکنده تجدید پذیردرشبکه توزیع مزایای زیادی ازجمله کاهش تلفات انرژی بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش انتشار گازهای آلاینده خواهد داشت لذا برنامه ریزی توسعه منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع باید براساس دستیابی به این اهداف صورتگیرد دراین مقاله مدلی جهت تعیین نوع مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده تجدید پذیرو دارای سوخت فسیلی با استفاده ازبرنامه ریزی چندهدفه محدودیت E بهبود یافته ارایه شده است درمدل پیشنهادی اهداف کمینه کردن تلفات سالیانه شبکه و هزینه انتشار آلاینده ها بطور همزمان مدنظر قرارگرفتهشده است همچنین از روش تصمیم گیری فازی به منظور انتخاب جواب بهینه استفاده شدهاست مدل ارایه شده برروی یک شبکه نمونهپیاده و نتایج آن ارایه گشته است.