سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی شعبان زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
علیرضا لطفی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مهرداد ستایش – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله طراحی سیستم توزیعDSP)در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکندهDG)با عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچکGas Engine به صورت گزینه ای جالب توجه در بخشتوزیع سیستم های الکتریکی پیشنهاد می شود.مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یکمدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به کمک آن، مکان و ظرفیت بهینه قابل توسعه پست های توزیعMV/LV را در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روش بر روی یکشبکه توزیع نمونه مدل سازی شدهتوسط نرم افزارGAMS نشان می دهد که مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع سیستم های قدرت مبتنی بربازار برق بسیار مناسبمی باشد.