سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نصراله مولایی هشجین – دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سکینه نعمت پور کپورچال – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

توریسم یکی از محورهای اساسی توسعۀ هر ناحیه محسوب میشود. چگونگی برنامهریزی و تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف برای هر ناحیه، رسیدن به توسعه مناطق تحت پوشش ساحل از جمله روستاهای حاشیهای، کسب درآمد و اشتغالزایی جزء اهداف توسعه توریسم ساحلی است. در تحقیق حاضر، ویژگیهای طبیعی، اجتماعی – جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و فضایی کالبدی روستاهای مورد مطالعۀ در سواحل شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی بر آن شده است که جنبهها و اشکال مختلف توریسممورد ارزیابی قرار گیرد تا با استفاده از آن و با بهرهگیری از مدل تحلیلیSWOT به نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهایی که توریسم برای یک محدوده ایجاد میکند و میتواند بر روی توسعه توریسم تأثیر داشته باشد، مشخص گردد. چگونگی شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای توریسم روستاهای ساحلی دریای خزر در محدوده شهرستان رشت به منظور توسعه گردشگری، به عنوان پرسش اصلی تحقیق مطرح و در جهت توسعه و گسترش توریسم ساحلی به آزمودن فرضیهها و ارائه راهکارهای عملی پرداخته شده است.