سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

معصومه حسینلو – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

مهمترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن گروه های کم درآمدشهری بهم پیوستن فعالیت ها بین بخشهای عمومی و خصوصی درجامعه می باشد که هرکدام به دنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی بویژه دربخش مسکن نیازمند تدابیربرنامه ریزی می باشد دستیابی به چارچوبی برای برنامه ریزی مسکن با هدف تامین و تولید مسکن گروه های کم درامد موضوع اصلی این مقاله می باشد روش کار این مقاله آن است که با بهره گیری از شیوه های ارزیابی و تحلیل سیاست ها و مطالعه متون و برنامه های مربوط به بخش مسکن درسطوح مختلف امکان دستیابی به روندکار برنامه ریزی و محتوای برنامه هایی مناسب دستیابی به این هدف که بتوان میزان دخالت بخش عمومی در تصمیم گیری و تامین / تولیدمسکن را تعیین بررسی و تحلیل نمود فراهم می کند علاوه بر این چارچوب مقایسه ای فراهم می آورد تا بتوان از تجربیات بین المللی استفاده نمود و شرایط موجود سیستم برنامه ریزی مسکن شهر تهران را با تجربیات سایرکشورها مقایسه و ارزیابی کرده و بتوان ارتقا داد و درنهایت به این سوال پاسخ میدهد که عوامل سیاستگذاری برای مسکن گروه های کم درآمد شهری در شهر تهران کدام اندو برنامهریزی و سیاستگذاری دراین بخش چگونه بایدباشد