سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انسیه انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی

چکیده:

گسترش شهرها و استفاده ی بیش از حد از نورهای مصنوعی برای نورپردازی و گاهی ایجاد امنیت،و همچنین عدم توجه به استانداردها، فقدان قووانین و برناموه ریو زی هوا بورای اسوتفاده صویی ازنورهای مصنوعی، باعث به وجود آمدن آلودگی نوری در شهرهای بزرگ شوده اسوت . اثورا منفویآلودگی نوری بر روی موجودا زنده و به ویژه انسان به اثبا رسیده است. اما بورای کواهش اثوراآن باید با مطالعا دقیق و سپس تدوین استانداردها و نیز آگاه کردن جامعه از اثرا منفی آلودگینوری، راهکارهایی اجرایی برای کاهش آن انجام داد. در این مقالوه ضومن تشوری آلوودگی نووری وو سنجش از دور برای شناخت ابعاد ایون GIS اثرا آن بر مییط زیست به استفاده از تکنیک هایآلودگی پرداخته می شود.