سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر سیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

پیامدها و عوارض خشکسالی درتمام عرصه ها از جمله منابع طبیعی چنان گسترده پیچیده ودرعین حال مخرب و نابسود است که رویارویی با آن نیازمند تدبیری از جنس مدیریت بحران است کشور ایران تا به حال به دفعات متعدد خشکسالی را تجربه کرده است و با توجه به شرایط اقلیمی و خصایص هیدرولوژیکی و هواشناسی و نیز مستندات موجود می توان بیان داشت که وقوع خشکسالی از ویژگیهای اصلی کشور محسوب می شود بواقع خشکسالی به عنوان یک بحران ملی درنوع خود پدیده ای پیچیده و بغرنج است و به مثابه یک موقعیت بحران زا مدیریت و مقابله موثر درراستای کاهش اثرات مربوطه نیازمند رویکردی جامع هم از بعد شناسایی زمینه ها و ریشه یابی علل آسیب پذیری و هم از بعد طرح و پیگیری ساز و کارهای سازنده درفرایند مدیریت بحران خشکسالی درپرتو یک رویکرد سامانه ای و جامع نگر درتمامی ابعاد اعم از اقتصادی مدیریتی سازمانی نهادی فرهنگی اکولوژیکی سیاستی و … است تلاش براین است که تا یک الگوی برنامه ریزی خشکسالی ده مرحله ای تشریح شود و سازوکارهای پیاده سازی و ملزومات آن تبیین شود و برخی رهنمودهای سیستمی برای برنامه ریزی و مدیریت بحران خشکسالی درفرایند مدیریت پایدار منابع طبیعی پیشنهاد گردد.