سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد روشنعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی)، دانشگاه محق
فریبا اسفندیاری – استادیار گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)، دانشگاه محقق اردبی
هانیه امیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی)، دانشگاه محق

چکیده:

بلایای طبیعی از جمله مهمترین عوامل مخربی هستند که تاکنون خسارات و تلفات بسیاری را در سراسر جهان به بار آوردهاند. برای پیگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی علاوه بر مباحث فنی، با مدیریت بحران و برنامه ریزی چگونگی مقابله با بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی نیز مواجه هستیم و اگر مشکلات و مسائل احتمالی ناشی از بحران پیش بینی نگردند، هزینه بازسازی و ترمیم صدمات ناشی از بحران بسیار بالا خواهند بود. استان مازندران با ویژگیهای جغرافیایی خود از جمله، تحولات زمین شناختی، ژئومرفولوژی و تنوع آب و هوایی، همه ساله با بلایای طبیعی مواجه بوده که متعاقب آن خسارتهای فراوانی را در پی دارد. مطالعه کنونی با هدف برنامه ریزی برای مدیریت یلایای طبیعی استان با استفاده از مدلAHP)و بهرهگیری از نرمافزارEXPERT CHOICE انجام گرفته است. معیارها و زیر معیارها از قبیل جوی، آبی، زمین شناسی و زیستی مورد ملاحظه قرار گرفتهاند. از بین ۴ معیار مورد مطالعه، معیار جوی به عنوان مخربترین معیار انتخاب شد و سایر گزینهها با توجه به وزن مورد نظر در الویتهای بعدی قرار گرفتند